Công ty thành viên

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN:

Công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn được thành lập ngày 24/4/2003 theo Quyết định số: 83/2003/QĐ-UB ngày 23/4/2003 của UBND tỉnh Bình Định trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, là Công ty thành viên do Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn nắm giữ 60% Vốn điều lệ.

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty: Chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản.

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN HOÀI NHƠN:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản Hoài Nhơn được thành lập ngày 13/6/2006, là Công ty thành viên do Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn nắm giữ 60% Vốn điều lệ.

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty:

+ Sản xuất ván ghép;

+ Chế biến, xuất khẩu đồ dùng gia đình và đồ trang trí nội thất bằng gỗ.

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUY NHƠN:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản Hoài Nhơn được thành lập ngày 29/6/2007, là Công ty thành viên do Công ty cổ phần thủy sản Hoài Nhơn nắm giữ 60% Vốn điều lệ.

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty: Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng xăng dầu (được Bộ Công thương cấp đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu năm 2016).