Nguyễn Thiện Nhân thăm Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan